مجتمع آموزشی فرهنگی امام رضا (ع)
غیردولتی - ناحیه یک شیراز