اردوی دانش آموزان سال چهارم
تجلیل از دانش آموزان برتر
فضای سبز مجتمع
فضای سبز دبیرستان
حیاط دبیرستان
زمین فوتبال چمن مصنوعی