آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
حبیب الله اسماعیل پور
مدیر دبیرستان - دوره دوم دبیرستان پسرانه دکترا
احسان بزرگی
معاون آموزشی دبیرستان پسرانه لیسانس معاون آموزشی
محمد شاملی
معاون آموزشی دبیرستان پسرانه لیسانس معاون آموزشی
فرهاد حجازی
معاون آموزشی دبیرستان پسرانه لیسانس معاون آموزشی
محمدحسن جوکار
مدیر فرهنگی دبیرستان پسرانه لیسانس مدیر فرهنگی
محمدرضا گرگین
معاون انضباطی دبیرستان پسرانه - معاون انضباطی
حسین دولت خواه
مدیر داخلی دبیرستان پسرانه مدیر داخلی
علی تاملی
مشاور دبیرستان پسرانه لیسانس
پویا روشن
IT Man دبیرستان پسرانه
علی جوانمردی
مشاور دبیرستان پسرانه
محمد رحیم قدرتی
تحلیلگر آموزشی دبیرستان پسرانه
علی اکبر آزاد
مشاور پایه دهم دبیرستان پسرانه
اردلان تحیری
مشاور دبیرستان پسرانه کارشناسی روانشناسی
جلیل صفری
دبیرستان پسرانه
عباس ایران دوست
دبیرستان پسرانه
فاطمه السادات خلیلیان
روایط عمومی کانون پیشرفت دبیرستان پسرانه
مجید مصلایی
مسول سرویس دبیرستان پسرانه مسول سرویس
سهام پور براتی
دبیرستان پسرانه
پریسا دولتی
مسول امور اداری دبیرستان پسرانه مسول امور اداری
سمانه الوند
حسابدار مجتمع دخترانه دبیرستان پسرانه حسابدار مجتمع دخترانه
سارا زینلی
حسابدار مجتمع پسرانه دبیرستان پسرانه حسابدار مجتمع پسرانه
فرزاد بازیاری
مشاور دبیرستان پسرانه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
محمد حسین اسلامی نژاد
تحلیلگر آموزشی دبیرستان پسرانه لیسانس
علیرضا مقدس فرد
مالی دبیرستان پسرانه
امیر فضلی
مسئول اموال دبیرستان پسرانه مسئول اموال
زهرا مسعودی
معاون فناوری دبیرستان پسرانه لیسانس معاون فناوری
کسری خسروپور
مدیر سایت مجتمع لیسانس کارشناس IT
الهام نهجیری
مدیر مالی دبیرستان پسرانه