افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
ستارگان مدرسه
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 206
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 206
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 206
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
دهم (ریاضی)
کلاس 201
دهم (تجربی)
کلاس 203
دهم (تجربی)
کلاس 203
دهم (تجربی)
کلاس 102
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395