افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
برترین های آزمون جامع ، برترین های آزمون قلم چی ، برترین های آزمون جامع ، برترین های آزمون قلم چی ، برترین های آزمون جامع ، برترین های آزمون قلم چی ، برترین های آزمون جامع ، برترین های آزمون قلم چی ، برترین های آزمون جامع ، برترین های آزمون قلم چی
ستارگان مدرسه
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 304
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 304
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 304
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
یازدهم تجربی
کلاس 206
یازدهم تجربی
کلاس 207
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
یازدهم ریاضی
کلاس 205
یازدهم تجربی
کلاس 207
یازدهم تجربی
کلاس 206
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 304
یازدهم ریاضی
کلاس 205
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
یازدهم ریاضی
کلاس 205
96-97
برترین های آزمون قلم چی

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!