افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
رتبه های برتر آزمون قلمچی 8 آبان ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 ، معدل های برتر پایانی اول 95-94 ، رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395 ، کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95 ، معدل های برتر پایانی اول 95-94 ، رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 ، معدل های برتر پایانی اول 95-94 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 8 آبان ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان ، معدل های برتر پایانی اول 95-94 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 ، رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95 ، معدل های برتر پایانی اول 95-94 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 8 آبان ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 8 آبان ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 ، رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95 ، رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 8 آبان ، رتبه های برتر آزمون قلمچی 22 آبان ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395 ، معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394 ، رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395
ستارگان مدرسه
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 206
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 205
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 206
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 206
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 207
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
سوم دبیرستان (تجربی)
کلاس 204
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395