افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
ستارگان مدرسه
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 304
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 304
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 304
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 304
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 302
چهارم دبیرستان (ریاضی)
کلاس 301
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
چهارم دبیرستان (تجربی)
کلاس 303
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395