انتخابات شورای دانش آموزی
یازدهمین دوره - سال تحصیلی 95-94
- انتخابات پایان یافت.با تشکر از دانش آموزان محترم که در این انتخابات شرکت کردند.
- تعداد کل شرکت کنندگان: 0 - تعداد کل رای های داده شده: 0
- اسامی کاندیداها به ترتیب رای:
کاندیدای پایه دوم
کاندیدای پایه سوم