صفحه شخصی دبیر
مهدی صادقیان دبیر ریاضی دهم ریاضی - متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مهدی صادقیان
دبیر ریاضی دهم ریاضی - متوسطه دوم پسرانه
چهار شنبه 1399/01/06، ساعت 18:50

سلام

 پاسخ تکلیف 2 بصورت تشریحی باشد