صفحه شخصی دبیر
اصغر حبیبی دبیر مدرس دبیرستانهای خاص
نویسنده دو جلد کتاب
دارای سه مقاله ISI
مدرس دوره های ضمن خدمت
مدرس دانشگاه آزاد شیراز
مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز - متوسطه دوم پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی از ایشان در این سال تحصیلی ثبت نشده است!