جشن افتخارآموزشی، نامزد دریافت نشان دانش آموز برتر دردرس علوم تجربی مهر و آبان ماه دانیال اکبری دهم - ریاضی کلاس 203 شعبه 1 - شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
<