مبین مشفقیدهم - ریاضی کلاس 203 شعبه 1 - شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 203 | دهم (ریاضی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!