سید علیرضا خیامیدوازدهم - ریاضی کلاس 301 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 301 | دوازدهم ریاضی
96-97
کلاس 205 | یازدهم ریاضی
95-96
کلاس 201 | دهم (ریاضی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!