رضا جرسه - دبیر استاد فیزیک دانشگاه پیام نور و آزاد شیراز<br />تالیف کتب مکانیک و الکتریسیته برای دانشجویان <br />مقاله توری های چند بعدی برای تجزیه طول موج و فرکانس برگزیده همایش ملی فیزیک<br /><br /><br /><br /> دبیرستان پسرانه
رضا جرسهدبیر استاد فیزیک دانشگاه پیام نور و آزاد شیراز
تالیف کتب مکانیک و الکتریسیته برای دانشجویان
مقاله توری های چند بعدی برای تجزیه طول موج و فرکانس برگزیده همایش ملی فیزیکدبیرستان پسرانه
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!