محمد بصیرتدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
93-94
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 201 | دوم (تجربی)
91-92
کلاس 205 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شدنمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساختولی بسیار مشتاقم که ازخاک گلویم سوتکی سازدگلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ وبازیگوشواو یکریزوپی درپی دم گرم گلوی خویش را اندر گلویم سخت بفشاردوخواب خفتگان خفته را آشفته تر سازدواینطور بشکند در من سکوت مرگبارم رادکتر علی شریعتی
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!