ابوالفضل سیناییدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 303 | چهارم دبیرستان (تجربی)
92-93
کلاس 101 | سوم دبیرستان (تجربی)
91-92
کلاس 201 | دوم (تجربی)
90-91
کلاس 103 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92


یه کاغذ سفید هرچه قدر هم که سفید و تمیز باشد کسی قاب نمی گیره
برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشت :
باران نباش تا با التماس به پنجره بکوبی تا نگاهت کنند
ابر باش تا با التماس نگاهت کنند که بباری. "یاحق"

اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!