ماهان مهدویدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 102 | سوم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 206 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
زندگی ریاضیات است،
خوبی ها را جمع کنید،
دعواهارا کم کنید،
شادی ها را ضرب کنید،
درد هارا تقسیم کنید،
نفرت هارا زیر رادیکال ببری،
عشق را به توان برسانید...

اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!