عرفان قهاریدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 302 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 102 | سوم دبیرستان (ریاضی)
92-93
کلاس 203 | دوم (ریاضی)
91-92
کلاس 206 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
91-92
کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند هیچ وقت هم چیز جدید یاد نمی گیرد.