پارسا درویش خوبدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 301 | چهارم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 206 | سوم دبیرستان (ریاضی)
93-94
کلاس 201 | دوم (تجربی)
92-93
کلاس 204 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
92-93
هر بامداد آهویی ازخواب بر می خیزد ومیداند که ازتند ترین شیربایدتندتر بدود وگرنه کشته خواهدشد

هر بامدادشیری ازخواب برمی خیزدومیداندکه بایداز تندترین آهوتندتر بدود وگر نه از گرسنگی خواهد مرد

فرقی نمی کند آهو باشی یاشیر

آفتاب که بر می آیدآماده ی دویدن باش
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!