علی بهادری ایوریدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 206 | سوم دبیرستان (ریاضی)
94-95
کلاس 202 | دوم (ریاضی)
93-94
کلاس 207 | اول دبیرستان
یادبودی ها:
93-94
نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد !
نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . .
دست ِ قاضـــــــــی داد !
نباید بی تفاوت !
چتر ماتـــــــــــــــــم را . . .
به دست ِ خیــــــــــــــــس باران داد !
کبوترها که جز پرواز ، آزادی نمی خواهند !
نباید در حصار میـــــــــــــله ها
با دانه ی گنــــــدم . . . به او تعلیم مانـــــــــــدن داد
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!