عليرضا فيروزي نيا - سوم دبیرستان - تجربی کلاس 204 شعبه 1
عليرضا فيروزي نياسوم دبیرستان - تجربی کلاس 204 شعبه 1
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 204 | سوم دبیرستان (تجربی)
94-95
کلاس 204 | دوم (تجربی)
افتخارات:
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
معدل های برتر سال تحصیلی 95-1394
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95
94-95
معدل های برتر پایانی اول 95-94
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!