علی مورکانی کرد اصفهانی پوردوازدهم - تجربی کلاس 5000 شعبه فارغ التحصیلان
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 5000 | دوازدهم تجربی
97-98
کلاس 304 | دوازدهم تجربی
96-97
کلاس 206 | یازدهم تجربی
95-96
کلاس 102 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!