محمد رضا صدیقییازدهم - ریاضی کلاس 205 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 205 | یازدهم ریاضی
95-96
کلاس 201 | دهم (ریاضی)
افتخارات:
96-97
برترین های آزمون قلم چی
96-97
برترین های آزمون جامع
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 13 اسفند 1395
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 28 آبان ماه 95
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!