امیر رضا مسلمیدهم - تجربی کلاس 202 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 202 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!