امیر حسین رضایییازدهم - تجربی کلاس 207 شعبه شهید داریوش رضایی نژاد
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 207 | یازدهم تجربی
96-97
کلاس 202 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!