امیر حسین رضاییدوازدهم - تجربی کلاس 304 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 304 | دوازدهم تجربی
97-98
کلاس 207 | یازدهم تجربی
96-97
کلاس 202 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!