آریا سعادتیازدهم - ریاضی کلاس 204 شعبه شهید مسعود علی محمدی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 204 | یازدهم ریاضی
96-97
کلاس 204 | دهم (ریاضی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!