محمد صادق قادرییازدهم - تجربی کلاس 207 شعبه شهید داریوش رضایی نژاد
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 203 | دهم (تجربی)
98-99
کلاس 207 | یازدهم تجربی
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!