امیر حسین طالبیدهم - ریاضی کلاس 204 شعبه 2 - شهید مسعود عباس علی محمدی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 204 | دهم (ریاضی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!