علیرضا سعیدی گراغانیششم پسرانه،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 602 | ششم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!