کورش بیرونیپیش دبستانی دو، کلاس 101 - زهرا کیانی، کلاس قرمز
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 101 | پیش دبستانی دو
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!