نجمه ابراهیم پورمربی بهداشت - دبستان دخترانه
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
97-98
(بیاموزیم @ بدون نگرانی زندگی کنیم چون خدا در همه حال هوایمان را خواهد داشت .اعتماد کنیم و ایمان داشته باشیم)
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!