سید امیر رضوی اردکانیدوازدهم - ریاضی کلاس 302 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 302 | دوازدهم ریاضی
96-97
کلاس 102 | یازدهم ریاضی
95-96
کلاس 203 | دهم (تجربی)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!