نیما  بهمنش - یازدهم - تجربی کلاس 205 شعبه 1
نیما بهمنشیازدهم - تجربی کلاس 205 شعبه 1
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 205 | یازدهم تجربی
95-96
کلاس 203 | دهم (تجربی)
افتخارات:
95-96
کسب رتبه برتر معدل نیمسال اول 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر پیشرفت تحصیلی مرحله 1 - 96 - 1395
95-96
رتبه های برتر آزمون جامع 30 مهر ماه 95
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!