علی امیری - دبیر شیمی متوسطه دوم پسرانه
علی امیریدبیر شیمی متوسطه دوم پسرانه
جزوات دبیر
تا به حال جزوه ای از این دبیر ثبت نشده است!
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!