علی امیری - دبیر شیمی دبیرستان پسرانه
علی امیریدبیر شیمی دبیرستان پسرانه
جزوات دبیر
تا به حال جزوه ای از این دبیر ثبت نشده است!
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!