سید عباس عظیمی - دبیر فیزیک دبیرستان پسرانه
سید عباس عظیمیدبیر فیزیک دبیرستان پسرانه
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!