احسان بزرگیمعاون آموزشی - متوسطه دوم پسرانه
معاون آموزشی
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
92-93
می نویسم یادگاری تا بماند روزگاری گر نبودم روزگاری این بماند یادگاری...
اخرین پیام های وی در تالار: