اصغر حبیبی - دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان پسرانه
اصغر حبیبیدبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان پسرانه
جزوات دبیر
معنی شعر
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ، ساعت 18:54
106
معنی شعر
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ، ساعت 18:52
99
در امواج سند
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ ، ساعت 7:43
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
131
از کعبه گشاده گردد این در
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ ، ساعت 7:43
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
103
نمونه سوال زبان فارسی 1
۱۳۹۲/۹/۲۵ ، ساعت 21:44
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
191
نمونه سوال ادبیات فارسی 1
۱۳۹۲/۹/۲۵ ، ساعت 21:38
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
104
خودآزمایی زبان فارسی 1
۱۳۹۲/۹/۲۵ ، ساعت 21:34
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
198
خودآزمایی ادبیات یک
۱۳۹۲/۹/۲۵ ، ساعت 21:32
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
163
ناله ی مرغ اسیر و مرغ گرفتار
۱۳۹۲/۱/۱۹ ، ساعت 23:20
متاسفانه فایل از روی سرور پاک شده است!
132
در امواج سند
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ، ساعت 22:23
123
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!