اصغر حبیبی - دبیر مدرس دبیرستانهای خاص<br />نویسنده دو جلد کتاب <br />دارای سه مقاله  ISI<br />مدرس  دوره های ضمن خدمت<br />مدرس دانشگاه آزاد شیراز <br />مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز دبیرستان پسرانه
اصغر حبیبیدبیر مدرس دبیرستانهای خاص
نویسنده دو جلد کتاب
دارای سه مقاله ISI
مدرس دوره های ضمن خدمت
مدرس دانشگاه آزاد شیراز
مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز دبیرستان پسرانه
جزوات دبیر
تا به حال جزوه ای از این دبیر ثبت نشده است!
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!