اصغر حبیبی - دبیر مدرس دبیرستانهای خاص<br />نویسنده دو جلد کتاب <br />دارای سه مقاله  ISI<br />مدرس  دوره های ضمن خدمت<br />مدرس دانشگاه آزاد شیراز <br />مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز متوسطه دوم پسرانه
اصغر حبیبیدبیر مدرس دبیرستانهای خاص
نویسنده دو جلد کتاب
دارای سه مقاله ISI
مدرس دوره های ضمن خدمت
مدرس دانشگاه آزاد شیراز
مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز متوسطه دوم پسرانه
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!