.A
عبداللهیاولیاء دانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
92-93
امروز همان فردایی است که دیروز از آن وحشت داشتی.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!