آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
فاطمه سادات علوی نژاد
صفحه شخصی مدیر دبستان دخترانه مدیر
زهرا مینویی
صفحه شخصی معاونت آموزشی دبستان دخترانه معاونت آموزشی
آفرین رهیده
صفحه شخصی معاونت پایه پنجم وششم دبستان دخترانه مدیر دوره اول
زهره طالب زاده سروستانی
صفحه شخصی معاونت پایه های سوم و چهارم دبستان دخترانه
راضیه حسین زاده
صفحه شخصی معاون پایه اول و دوم دبستان دخترانه معاون پایه اول و دوم
طاهره ضعیف تن
معاون اجرایی دبستان دخترانه معاون اجرایی
انسیه شکیبا
صفحه شخصی معاونت امور اداری و هماهنگی دبستان دخترانه
زینب رشیدی
صفحه شخصی معاون پژوهشی - انضباطی دبستان دخترانه
پریوش وزیری کوهی
صفحه شخصی معاون انضباطی دبستان دخترانه
مریم علی پور
صفحه شخصی معاونت فن آوری مجتمع دخترانه دبستان دخترانه معاونت فن آوری مجتمع دخترانه
افروز فتحی
صفحه شخصی پشتیبان سایت و امور رایانه دبستان دخترانه پشتیبان سایت و امور رایانه
شیوا امیدوار
صفحه شخصی معاون فرهنگی پرورشی دوره دوم دبستان دخترانه
آرزو کرونی
صفحه شخصی معاون فرهنگی پرورشی دوره اول دبستان دخترانه
فاطمه گودرزی
صفحه شخصی کتابخانه و تشکلات دانش آموزی دبستان دخترانه
سیده آزاده مرشدی
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان دخترانه
طاهره سرکوبی
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان دخترانه مربی بهداشت
لیلا لشنی
صفحه شخصی مشاور تحصیلی دبستان دخترانه
معصومه طالبی
صفحه شخصی مشاور دبستان دخترانه
ممتاز صفی یاری
مسئول تکثیر دبستان دخترانه
ناصر مهدوی نیا
راننده و مأمور خرید دبستان دخترانه
محمد برزگر
صفحه شخصی مسول سرویس دبستان دخترانه
شهربانو فعلکی دنیا
نیروی خدماتی دبستان دخترانه
ماه پری شاکیان
صفحه شخصی نیروی خدماتی دبستان دخترانه
حسین راد
صفحه شخصی نیروی خدماتی دبستان دخترانه