آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
فاطمه سادات علوی نژاد
صفحه شخصی مدیر دبستان دخترانه مدیر
زهرا مینویی
صفحه شخصی معاونت آموزشی دبستان دخترانه لیسانس زبان انگلیسی معاونت آموزشی
آفرین رهیده
صفحه شخصی معاونت پایه پنجم وششم دبستان دخترانه مدیر دوره اول
زهره طالب زاده سروستانی
صفحه شخصی معاونت پایه های سوم و چهارم دبستان دخترانه مدیریت برنامه ریزی
راضیه حسین زاده
صفحه شخصی معاون پایه اول و دوم دبستان دخترانه لیسانس معاون پایه اول و دوم
طاهره ضعیف تن
معاون اجرایی دبستان دخترانه لیسانس معاون اجرایی
انسیه شکیبا
صفحه شخصی معاونت امور اداری و هماهنگی دبستان دخترانه
زینب رشیدی
صفحه شخصی معاون پژوهشی - انضباطی دبستان دخترانه
پریوش وزیری کوهی
صفحه شخصی معاون انضباطی دبستان دخترانه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مریم علی پور
صفحه شخصی معاونت فن آوری مجتمع دخترانه دبستان دخترانه لیسانس معاونت فن آوری مجتمع دخترانه
افروز فتحی
صفحه شخصی پشتیبان سایت و امور رایانه دبستان دخترانه لیسانس صنایع شیمیایی پشتیبان سایت و امور رایانه
شیوا امیدوار
صفحه شخصی معاون فرهنگی پرورشی دوره دوم دبستان دخترانه فوق لیسانس حقوق
آرزو کرونی
صفحه شخصی معاون فرهنگی پرورشی دوره اول دبستان دخترانه لیسانس حسابداری
فاطمه گودرزی
صفحه شخصی کتابخانه و تشکلات دانش آموزی دبستان دخترانه کارشناسی تربیت معلم قرآن
سیده آزاده مرشدی
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان دخترانه کاردانی رادیولوژی- کارشناسی علوم اجتماعی
طاهره سرکوبی
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان دخترانه دانشجوی ارشد نانو تکنولوژی پزشکی مربی بهداشت
لیلا لشنی
صفحه شخصی مشاور تحصیلی دبستان دخترانه کارشناسی ارشد مشاوره
معصومه طالبی
صفحه شخصی مشاور دبستان دخترانه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
ممتاز صفی یاری
مسئول تکثیر دبستان دخترانه دیپلم
ناصر مهدوی نیا
راننده و مأمور خرید دبستان دخترانه
محمد برزگر
صفحه شخصی مسول سرویس دبستان دخترانه
شهربانو فعلکی دنیا
نیروی خدماتی دبستان دخترانه دیپلم
ماه پری شاکیان
صفحه شخصی نیروی خدماتی دبستان دخترانه
حسین راد
صفحه شخصی نیروی خدماتی دبستان دخترانه