آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
یاسمن جوانمردی
مسئول سمعی و بصری دبستان دخترانه
فاطمه سادات علوی نژاد
صفحه شخصی مدیر دبستان دخترانه
مریم بهادری
صفحه شخصی مسئول آزمایشگاه دبستان دخترانه
مریم بازیار
صفحه شخصی مسئول آزمایشگاه دبستان دخترانه
زهرا مینویی
صفحه شخصی معاونت آموزشی تمامی پایه ها و معاون پایه ششم دبستان دخترانه
آفرین رهیده
صفحه شخصی معاونت پایه دوم و سوم دبستان دخترانه
زهره طالب زاده سروستانی
صفحه شخصی معاونت پایه چهارم دبستان دخترانه
راضیه حسین زاده
صفحه شخصی معاون پایه اول و دوم دبستان دخترانه
نجمه السادات یزدگردی
صفحه شخصی معاون پایه پنجم دبستان دخترانه
طاهره ضعیف تن
معاون اجرایی دبستان دخترانه
انسیه شکیبا
صفحه شخصی معاونت امور اداری و هماهنگی دبستان دخترانه
مریم علی پور
صفحه شخصی معاون فناروری اطلاعات دبستان دخترانه
افروز فتحی
صفحه شخصی معاون اجرایی و امور تایپ دبستان دخترانه لیسانس
سارا خداپرست
صفحه شخصی متصدی سایت و هوشمند سازی دبستان دخترانه
مرضیه پشتار
صفحه شخصی معاون پرورشی دبستان دخترانه
مرضیه عباسپور
صفحه شخصی مربی پروروشی دبستان دخترانه
مریم رنجبر
صفحه شخصی معاون پرورشی دبستان دخترانه
فاطمه گودرزی
صفحه شخصی مربی پرورشی دبستان دخترانه
سیده آزاده مرشدی
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان دخترانه
طاهره سرکوبی
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان دخترانه
معصومه طالبی
صفحه شخصی مشاور دبستان دخترانه
زینب رشیدی
صفحه شخصی کتابخانه و تشکلات دانش آموزی دبستان دخترانه
سارا صفرزاده
صفحه شخصی مشاور دبستان دخترانه
ممتاز صفی یاری
مسئول تکثیر دبستان دخترانه
عبدالرسول انگیز
صفحه شخصی مسئول کارپردازی دبستان دخترانه
ناصر مهدوی نیا
راننده و مأمور خرید دبستان دخترانه
سروش کریمی
امور اجرایی سرویس دبستان دخترانه
شهربانو فعلکی دنیا
نیروی خدماتی دبستان دخترانه
ماه پری شاکیان
صفحه شخصی نیروی خدماتی دبستان دخترانه
حسین راد
صفحه شخصی نیروی خدماتی دبستان دخترانه