افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
مسابقه قرآن مرحله آموزشگاه ، منتخبین مسابقه تنیس روی میز ، منتخبین مسابقه دو میدانی ، منتخبین مسابقه هندبال ، منتخبین مسابقه بدمینتون ، منتخبین مسابقه والیبال ، منتخبین مسابقه شطرنج ، برگزیدگان مسابقه کتابخوانی ، برگزیدگان مسابقه نقاشی ، برگزیدگان مسابقه زبان آموزی ، برگزیدگان فعال ترین دانش آموزان در تابلو پژوهشی - علمی ، برگزیدگان مسابقه دست ساخته های آرامگاه شاعران ، برگزیدگان المپیاد آزمایشگاه ، برگزیدگان مسابقه گلستان خوانی ، برگزیدگان مسابقه موشک های آبی ، برگزیدگان مسابقه روان خوانی ، برگزیدگان مسابقات علمی - عملکردی ، برگزیدگان جشنواره جابربن حیان ، برگزیدگان مسابقه زیبا نویسی پایه اول
ستارگان مدرسه
پنجم
کلاس 502
چهارم
کلاس 401
چهارم
کلاس 403
دوم
کلاس 201
دوم
کلاس 202
دوم
کلاس 202
چهارم
کلاس 402
چهارم
کلاس 403
چهارم
کلاس 402
چهارم
کلاس 401
پنجم
کلاس 504
پنجم
کلاس 504
پنجم
کلاس 502
ششم
کلاس 601
ششم
کلاس 602
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 603
اول
کلاس 102
اول
کلاس 101
اول
کلاس 101
دوم
کلاس 204
دوم
کلاس 201
دوم
کلاس 201
دوم
کلاس 204
دوم
کلاس 201
دوم
کلاس 203
دوم
کلاس 203
دوم
کلاس 204
دوم
کلاس 201
دوم
کلاس 204
سوم
کلاس 302
سوم
کلاس 303
سوم
کلاس 304
سوم
کلاس 302
چهارم
کلاس 401
چهارم
کلاس 403
چهارم
کلاس 402
چهارم
کلاس 402
چهارم
کلاس 402
چهارم
کلاس 403
چهارم
کلاس 401
چهارم
کلاس 401
چهارم
کلاس 403
چهارم
کلاس 402
چهارم
کلاس 403
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 502
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 502
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 502
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 504
پنجم
کلاس 502
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 504
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 503
ششم
کلاس 601
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 601
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 602
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 601
ششم
کلاس 602
ششم
کلاس 604