افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
المپیاد رایانه ، مسابقه قرآن مرحله آموزشگاه ، منتخبین مسابقه تنیس روی میز ، منتخبین مسابقه دو میدانی ، منتخبین مسابقه هندبال ، منتخبین مسابقه بدمینتون ، منتخبین مسابقه والیبال ، منتخبین مسابقه شطرنج ، برگزیدگان مسابقه کتابخوانی ، برگزیدگان مسابقه نقاشی ، برگزیدگان مسابقه زبان آموزی ، برگزیدگان فعال ترین دانش آموزان در تابلو پژوهشی - علمی ، برگزیدگان المپیاد آزمایشگاه ، برگزیدگان مسابقه گلستان خوانی ، برگزیدگان مسابقه موشک های آبی ، برگزیدگان مسابقه روان خوانی ، برگزیدگان مسابقات علمی - عملکردی ، برگزیدگان جشنواره جابربن حیان ، برگزیدگان مسابقه زیبا نویسی پایه اول
ستارگان مدرسه
ششم
کلاس 604
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 502
سوم
کلاس 304
سوم
کلاس 303
سوم
کلاس 302
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 501
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 603
دوم
کلاس 201
دوم
کلاس 201
سوم
کلاس 304
سوم
کلاس 304
سوم
کلاس 303
سوم
کلاس 301
سوم
کلاس 302
سوم
کلاس 303
سوم
کلاس 304
سوم
کلاس 302
سوم
کلاس 304
سوم
کلاس 301
چهارم
کلاس 404
چهارم
کلاس 402
چهارم
کلاس 402
چهارم
کلاس 404
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 502
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 502
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 502
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 602
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 601
ششم
کلاس 601
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 602
ششم
کلاس 602
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 602
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 601
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 604
96-97
المپیاد رایانه

95-96
مسابقه قرآن مرحله آموزشگاه