صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
نجمه السادات یزدگردی
معاون پایه پنجم و ششم - دبستان دخترانه
23 ساعت پیش
نجمه ابراهیم پور
مربی بهداشت - دبستان دخترانه
23 ساعت پیش

مشارکت دانش آموزان عزیز جهت جمع آوری زباله ها درپایان اردو

نجمه السادات یزدگردی
معاون پایه پنجم و ششم - دبستان دخترانه
23 ساعت پیش
نجمه السادات یزدگردی
معاون پایه پنجم و ششم - دبستان دخترانه
23 ساعت پیش
نجمه السادات یزدگردی
معاون پایه پنجم و ششم - دبستان دخترانه
23 ساعت پیش