صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
معصومه اسکندری سنجابی
دبیر آموزگار دوم یاس 2 دبستان دخترانه
شنبه 1396/01/05 ، ساعت 16:36

معصومه اسکندری سنجابی
دبیر آموزگار دوم یاس 2 دبستان دخترانه
شنبه 1396/01/05 ، ساعت 16:31

معصومه اسکندری سنجابی
دبیر آموزگار دوم یاس 2 دبستان دخترانه
شنبه 1396/01/05 ، ساعت 16:30

http://www.emamrezaschool.com/Files/dd20173162958.jpg

معصومه اسکندری سنجابی
دبیر آموزگار دوم یاس 2 دبستان دخترانه
شنبه 1396/01/05 ، ساعت 16:29

زینب نقدی   دوم دبستان دخترانه،کلاس 204 شعبه 4
سلام معلم مهربانم . سال نو شما مبارک . دوستتان دارم
شنبه 1396/01/05 ، ساعت 20:27
معصومه اسکندری سنجابی
دبیر آموزگار دوم یاس 2 دبستان دخترانه
شنبه 1396/01/05 ، ساعت 16:27

ادامه مطالب...