افـــروز فتــحیپشتیبان سایت و امور رایانه - دبستان دخترانه
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
95-96
تنها پس از اینکه ...
آخرین درخت قطع شد...
آخرین ماهی گرفتار شد...
آخرین رودخانه مسموم شد...
تنها پس از آن متوجه خواهی شد .... پول را نمی توان خورد!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!