سحر عامری بدشتیپنجم دخترانه ،کلاس 501 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 104 | اول
95-96
کلاس 203 | دوم
96-97
کلاس 303 | سوم
97-98
کلاس 401 | چهارم
98-99
کلاس 501 | پنجم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!