پارمیدا مصلاییسوم دخترانه ،کلاس 302 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 102 | اول
97-98
کلاس 204 | دوم
98-99
کلاس 302 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!