آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
محمدرضا ایزدخو
مدیریت دبستان پسرانه
علیرضا جوانمردی
صفحه شخصی معاون فرهنگی مجتمع دبستان پسرانه
علی اکبر تقیه
صفحه شخصی مدیر دوره دوم دبستان پسرانه فوق لیسانس
سید سعید امیری
صفحه شخصی مدیر دوره اول دبستان پسرانه
عنایت اله امیری
صفحه شخصی معاون پایه چهارم دبستان پسرانه لیسانس معاونت دبستان
محمد هادی انصاری
صفحه شخصی معاون پایه ششم دبستان پسرانه کارشناسی ارشد
مرضیه عسکری
صفحه شخصی معاون پایه اول دبستان پسرانه کارشناسی ارشد علوم تربیتی معاون
طاهره فرودی نژاد
صفحه شخصی معاون پایه سوم دبستان پسرانه
امیر محمدی
صفحه شخصی مربی پرورشی دبستان پسرانه کارشناسی - حوزوی پرورشی
لیلا زارع
صفحه شخصی معاون پایه دوم دبستان پسرانه
حمیده شریفی
صفحه شخصی مشاور دوره دوم دبستان پسرانه فوق لیسانس مشاور خانواده
محسن لطفعلی پور
صفحه شخصی مسئول IT دبستان پسرانه لیسانس نرم افزار
مرضیه اجلالی پور
صفحه شخصی معاون پایه پنجم دبستان پسرانه کارشناسی ریاضی
سمیرا زارع
صفحه شخصی مسئول دفتر دبستان پسرانه
محمدامین شادمان نیا
صفحه شخصی معاون انضباطی دوره اول دبستان پسرانه
محمدمهدی علی پور
صفحه شخصی مربی پرورشی دبستان پسرانه
علی عطار
صفحه شخصی IT پرورشی دبستان پسرانه
مهدی عطار
صفحه شخصی معاون پرورشی دبستان پسرانه
محمدحسن خدامی
صفحه شخصی معاون انضباطی دبستان پسرانه لیسانس آموزش ابتدایی
مرجان پاشنه ساز
صفحه شخصی امور اداری دبستان پسرانه متصدی رایانه
نیلوفر برزگر
صفحه شخصی محتوا ساز دبستان پسرانه لیسانس گرافیک
اشرف خداکرمی
اموردفتری دبستان پسرانه لیسانس اموردفتری
ماه تاج نداف فرد
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان پسرانه مربی بهداشت
اعظم راحمی نیا
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان پسرانه
سیده ساره احمدی
صفحه شخصی معاون پژوهشی دبستان پسرانه
سیده زهره حسینی
صفحه شخصی مشاور دوره اول دبستان پسرانه فوق لیسانس مشاوره
سارا صفری
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان پسرانه
فریبا دشتی
صفحه شخصی مسئول کتابخانه دبستان پسرانه
آناهیتا امیرعضدی
صفحه شخصی انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه
حمایل رحیمی
صفحه شخصی مشاور آموزشی دبستان پسرانه
مسئول کتابخانه
صفحه شخصی مسئول کتابخانه دبستان پسرانه
علیرضا حشمت پسند
صفحه شخصی فناوری فرهنگی دبستان پسرانه فناوری فرهنگی
عبدالطیف احمد زاده
صفحه شخصی رئیس دفتر مدیریت مجتمع دبستان پسرانه فوق دیپلم
صفر علی تقوی
***
شقایق کاویانی
صفحه شخصی مشاور پیش دبستانی کارشناسی ارشد مشاور
اسمعیل بنیانی
دبستان پسرانه