آشنایی با پرسنل
معرفی پرسنل
فریبا دشتی
صفحه شخصی دبستان پسرانه
محمدامین شادمان نیا
صفحه شخصی معاون انضباطی دوره اول دبستان پسرانه
علی عطار
صفحه شخصی IT پرورشی دبستان پسرانه
سمیرا زارع
صفحه شخصی مسئول دفتر دبستان پسرانه
محمدحسن خدامی
صفحه شخصی معاون انضباطی دبستان پسرانه لیسانس آموزش ابتدایی
محمدرضا ایزدخو
مدیریت دبستان پسرانه
علی اکبر تقیه
صفحه شخصی مدیر دوره دوم دبستان پسرانه فوق لیسانس
سید سعید امیری
صفحه شخصی مدیر دوره اول دبستان پسرانه
عنایت اله امیری
صفحه شخصی معاون پایه چهارم دبستان پسرانه لیسانس معاونت دبستان
محمد هادی انصاری
صفحه شخصی معاون پایه ششم دبستان پسرانه کارشناسی ارشد
مرضیه عسکری
صفحه شخصی معاون پایه اول دبستان پسرانه کارشناسی ارشد علوم تربیتی معاون
طاهره فرودی نژاد
صفحه شخصی معاون پایه سوم دبستان پسرانه
لیلا زارع
صفحه شخصی معاون پایه دوم دبستان پسرانه
حمیده شریفی
صفحه شخصی مشاور دوره دوم دبستان پسرانه فوق لیسانس مشاور خانواده
محسن لطفعلی پور
صفحه شخصی مسئول IT دبستان پسرانه لیسانس نرم افزار
مرضیه اجلالی پور
صفحه شخصی معاون پایه پنجم دبستان پسرانه کارشناسی ریاضی
مهدی عطار
صفحه شخصی معاون پرورشی دبستان پسرانه
مرجان پاشنه ساز
امور اداری دبستان پسرانه متصدی رایانه
نیلوفر برزگر
صفحه شخصی محتوا ساز دبستان پسرانه لیسانس گرافیک
اشرف خداکرمی
اموردفتری دبستان پسرانه لیسانس اموردفتری
ماه تاج نداف فرد
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان پسرانه مربی بهداشت
اعظم راحمی نیا
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان پسرانه
سیده ساره احمدی
صفحه شخصی امور اداری دبستان پسرانه
سیده زهره حسینی
صفحه شخصی مشاور دوره اول دبستان پسرانه فوق لیسانس مشاوره
سارا صفری
صفحه شخصی مربی بهداشت دبستان پسرانه
حمایل رحیمی
صفحه شخصی مشاور آموزشی دبستان پسرانه
مسئول کتابخانه
صفحه شخصی مسئول کتابخانه دبستان پسرانه
صفر علی تقوی
***
شقایق کاویانی
صفحه شخصی مشاور پیش دبستانی کارشناسی ارشد مشاور
اسمعیل بنیانی
راننده دبستان پسرانه دیپلم راننده