افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
مسابقات کتاب خوانی ، برگزیدگان مسابقات دومینو ، برگزیدگان جشنواره جابر ابن حیان ، مسابقات معارف اسلامی ، روان خوانی انشا نویسی و زبان آموزی ، برگزیدگان المپیاد علوم آزمایشگاهی ، برگزیدگان المپیاد رایانه ، برگزیدگان جشنواره نوجوان سالم ، مقام سوم استان در رشته تنیس خاکی ، کسب مقام سوم والیبال در ناحیه ، کسب مقام سوم شطرنج در ناحیه ، کسب مقام دوم فوتسال در ناحیه ، کسب مقام دوم بستکتبال در ناحیه ، کسب مقام دوم فوتسال در ناحیه ، کسب مقام دوم بستکتبال در ناحیه ، کسب مقام دوم فوتسال در ناحیه ، کسب مقام دوم بستکتبال در ناحیه
ستارگان مدرسه
چهارم
کلاس 402
چهارم
کلاس 401
پنجم
کلاس 504
چهارم
کلاس 403
چهارم
کلاس 404
چهارم
کلاس 404
چهارم
کلاس 403
چهارم
کلاس 401
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 501
پنجم
کلاس 504
پنجم
کلاس 503
ششم
کلاس 602
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 605
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 601
97-98
مقام سوم استان در رشته تنیس خاکی

97-98
کسب مقام سوم والیبال در ناحیه

97-98
کسب مقام سوم شطرنج در ناحیه