افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
ستارگان مدرسه
94-95
کسب مقام اولی تیم بسکتبال امام رضا(ع)-ناحیه 1

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
94-95
کسب مقام دومی تیم دبستان امام رضا(ع) در مسابقات گروهی تنیس روی میز در ناحیه 1

در حال حاضر لیست دانش آموزان این بخش موجود نیست!
94-95
کسب عنوان قهرمانی دبستان امام رضا(ع) در مسابقات شطرنج ناحبه 1