نام نویسی میان پایه در دبستان (در صورت وجود ظرفیت)
سال تحصیلی 97-98
برای نام نویسی و دریافت کد رهگیری، لطفا به دبستان پسرانه ما مراجعه فرمایید.
نام نویسی در پایه های دوم تا ششم در صورت وجود ظرفیت
(بدون خط - ) مثال:2301687691