صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
فاطمه بیرمی
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
15 ساعت پیش
فاطمه بیرمی
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
16 ساعت پیش
فاطمه بیرمی
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
16 ساعت پیش
فاطمه وطن خواهی
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
چهار شنبه 1398/09/13، ساعت 23:0

آزمایش تاثیر نور مستقیم و مایل با سکه ودماسنج

فاطمه وطن خواهی
دبیر آموزگار دوم - دبستان پسرانه
سه شنبه 1398/09/12، ساعت 21:44

اجرای بازی تانگرام با اشکال هندسی توسط،پسرای عزیزم