صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
رسول رضاییان کوچی
دبیر مربی تربیت بدنی - دبستان پسرانه
دو شنبه 1398/02/30 ، ساعت 22:34
رسول رضاییان کوچی   دبیر مربی تربیت بدنی - دبستان پسرانه
با مراجعه به صفحه شخصی خودتان در کلاسهای تابستانی ثبتنام کنید.
دو شنبه 1398/02/30 ، ساعت 22:35
فاطمه سقا نژاد
دبیر - دبستان پسرانه
جمعه 1398/02/13 ، ساعت 22:35

مشاهده ی سلول های گیاهی(ریشه، آوندها وسلول های نگهبان روزنه و...)

فاطمه سقا نژاد
دبیر - دبستان پسرانه
جمعه 1398/02/13 ، ساعت 22:25

آزمایش های فصل گیاهی(کاشت دانه ها و نتیجه گیری کردن)

فاطمه سقا نژاد
دبیر - دبستان پسرانه
جمعه 1398/02/13 ، ساعت 22:20

تست میزان شنوایی

فاطمه سقا نژاد
دبیر - دبستان پسرانه
جمعه 1398/02/13 ، ساعت 22:2

مشاهده ی مولاژ چشم در آزمایشگاه