صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
زهره جوادی فرد
دبیر آموزگار چهارم - دبستان پسرانه
دو شنبه 1397/12/20 ، ساعت 20:7
زهرا صالحی زاده
دبیر آموزگار کلاس سوم - دبستان پسرانه
جمعه 1397/12/17 ، ساعت 9:56

آشنایی عزیزانم با استخوان و مهره های بدن انسان و جانوران

زهرا صالحی زاده
دبیر آموزگار کلاس سوم - دبستان پسرانه
جمعه 1397/12/17 ، ساعت 9:55

آشنایی عزیزانم با ۵ گروه جانوران

زهرا صالحی زاده
دبیر آموزگار کلاس سوم - دبستان پسرانه
جمعه 1397/12/17 ، ساعت 9:54

گل پسرانم در موزه تاریخ طبیعی

زهرا صالحی زاده
دبیر آموزگار کلاس سوم - دبستان پسرانه
جمعه 1397/12/17 ، ساعت 9:54

بازدید گل پسرانم از موزه تاریخ طبیعی