انتخابات شورای دانش آموزی
سال تحصیلی 97-98
- انتخابات به پایان رسید.
- ۹ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل می باشند.
- تعداد کل شرکت کنندگان: 0 - تعداد کل رای های داده شده: 0
- اسامی کاندیداها به ترتیب رای:
کاندیدای پایه چهارم
کاندیدای پایه پنجم
کاندیدای پایه ششم