کوروش رضائی ششم پسرانه ،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 105 | اول
94-95
کلاس 205 | دوم
95-96
کلاس 305 | سوم
96-97
کلاس 405 | چهارم
97-98
کلاس 504 | پنجم
98-99
کلاس 605 | ششم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!