امیر علی مشکسارپنجم پسرانه،کلاس 503 شعبه حافظ
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 503 | پنجم
96-97
کلاس 404 | چهارم
95-96
کلاس 304 | سوم
94-95
کلاس 202 | دوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!