ابوالفضل رضاییپنجم پسرانه،کلاس 501 شعبه 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 501 | پنجم
97-98
کلاس 404 | چهارم
96-97
کلاس 302 | سوم
95-96
کلاس 206 | دوم
94-95
کلاس 101 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!